Thema: Mundart

Burichheckel (ZVS 2008-02)

Et wor on den dressijer Johre, mir jengen va Merelsched no Lanzert on d’Schull. Zweschen den zwej Dörefer lonks vam Stehen hat Mos Mattes va Lushem en Dännebösch. Mattes hoch sech jeht Johr do seng Zöngholz. Mir Merelscheder Jonge holten os die Hecken für os Burich und rochen de newenan op Höhf. Van do jofen de mot enem Wohn op de Burichplatz jefahre. Dat Johr, do hat Mattes os jett winnich jehaue. Ewer on der Mett vam Bösch wor en Platz, do wohren di Böhjm jet klejner un hatte noch Ähst bos op de Boddem. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

E quähschen Äsel (ZVS 2008-01)

Fröher, wie et noch kee Fernseh juff, woren de Wonterdäch dok lahnk, äwwer net langweilig. D’Lökt hatten hir Be-schäftjung om Hous on om Stahl onn de lang Owenden verdriff mr sech mot sponne, bahche, schnitze, läse, Kaarte spille, zr Uhte john onn esu wegder. Jät jahnz besonnesch wor ahjesaht, wenn d’Jonkjesälle vam Doref Teahter spill-ten, wi et jo högtzedachs och eröm Traditiohn os. Dohmols spillten se äwwer nömmen om eijenen Doref onn et juff och nömmen ehng Fürrstellung. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Dat missrodene Weihnachtsständchen (ZVS 2007-12)

Wä virr etlichen Jahrziehnten de Wech van Urb no der Millen jung, kumm direkt lonker Hand an dem ahlen Jakobs-Hous laast, oder besser jesoht, wat von dem Hous noch iwwerig bliewen wor. Well dat Hous „em Joppes“ – wie mer on der Porr sot, wor dat aalst on Urb un on der janzer Porr.
Dat Hous hat secher en Kier besser Zegden jesien. Om Johr 1774 juff do en Primiz als jruß Dorffest jefeiert, nämlich die van Johann Jacobs, den dann bos zu sengem Dugd (1822) als Frühmessner un Lehrer on Hontheim Dienst dut. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Een Härz on eng Siel (ZVS 2007-11)

Vir an de Kreesch liäwt bej oss on d’Duoref en Houseerer namens Hubert ous dem Rheinland, dän mot Schohremen on schwarzer Seef laß d’Houser feeljung. Hän wor en ihrlesche on luse Kärel, wat him fählt, wor en Doheem.
Do wor hejheem o no eng Familisch mot engem inzije Mädchen. Kätt husch hat, äwer ouser sengem decken Vermejen, wor nejst an him, wat e Frejer anzejen kont. Hat wor, wi mer sät en aremen Trop. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Op d` Kermes! (ZVS 2007-10)

Fröjer wor d` Kermes et jrüeßt Fest end Dorp, un van wit her komen de Verwandten un jott Bekannten op d` Kermes zo Besöck. Do wur d` Spieß än klen Emeren nom Bäcker jebraht un wat säss noch derbej jehuurt. Den moch dan den Deech un de jroß Fladde dovan. Ich han nie me son Kaffeedeche met esovel Kuch un Fladde jesehn, wie för dem Krich bej min Jrueßelderen en Böt-schebich. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

D’n Onnerscheed töschen Heuspränger ohn Heuröpper (ZVS 2007-09)

Sproochen lieren os sihr wichtech em Levven. Dat haan ech ald vür’m Krech ervahren wi ech noch ohn’d ischt Schulljohr wohr. Keh van dännen deh doh verd ischt Johr zer Schul kohme kohnt Hudötsch. Wu sohlte mer dat dahn och jeliert haan. Deheem johf doch lockter Plattdötsch jekallt. Dat ed doh ald en kier ze Verstännijongsschwierechkehte mom Liehrer odder mom Pastuhr kohm wohr net wegder verwonnerlech. Mirr os dat nu och noch usjereechend mom Pastuhr passehrt. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Heffpitter un Kônnerklör (ZVS 2007-08)

Fröer wôr d’Hebamm ejn van de wichtichste Persühnlichketen van der janzer Jäjend. Hej ôn der Manerfelder Pôr, wôr dat Frau Klara Jenniges, Hubert Jenniges sej Moder, us Aast, si wôr d’Heffrau, di mejst Löck nanten sie och Hefklör, äwer et wôren der och die Kônnerklör sôten. Hie-re Man Pitter jôf och alt der Einfachhed halver Hefpitter jenant, da wôst jiderejn, we mer mejnt. Klör wôr lew un herzlich môt de Frauen un op männijer Platz hat si och alt nôm Räte jesehn un alt jet vür d’Familisch jekôcht, all Löck wôre fruh môt hir. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Paulchen on die nöj Wöhrter (ZVS 2007-06)

Et oss net logter einfach, zemols für ahler Lögt, jidder Wort ze deute, dat om Fernseh jesaat jet, odder wat d’Jurnalisten ohn’t Zeitunge schrejven. Do hürt onn list mer Wöhrter wie Website, Movie-Freak, Netecho-Layout, Promotion, Job, Awards, cool, Eifeler Jaycees, Wood venture, Play-In, online, design, TEC, TGV, JCI, … Do hahn ohs Konner et wall einfacher. Sie wahße mot dän Usdröck op on wosse, wat jemängt oss. Ewwer, konnen sie de Wöhrter och all erklähre ? Sie brochen se einfach. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

De Johres Usfluch! (ZVS 2007-05)

Fröjer, vör achtzich bes honnert Johr, wur net eso vell jereest wie högt. D` Lögt hatte net eso vell Jeld un sä hatten net eso vell Zit, wel se mieh wereke motte. Mät den Autos wor et noch net vell un mät der Flehjerej wor et ald noch jar nüst för d` Alljemehnhet. Högt sätzt mer sich en ne Fliejer un flücht es jäng no Mallorka, no Australien oder en d` Südsee. Domols wor et ald en Rees wenn mer es mät der Ieserbahn no Malemder oder Oche fuhr – un es no Kölle, dat wor ald en richtig jruß Rees. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

De Kanengsbrod (ZVS 2007-04)

Marlene viert sengen Jeburtsdach on hat vör’d Metticheissen seng drej bester Freundinnen äjeladen. Et hat Kanengsbrod zobereed on die Jäst lovten dat Menu. Esu jet joddes hätten se alt lang net mie op den Telder jehad. On die zos dobej, esu jot jewörzt wör die jewäst. On esu en zart Vleesch – en richtich Delikatesse.
Marlene verzallt hennen du, dat hät de Brod bej de Metzjer va jäjenöver bestalt hat. „On, stellt üch vür, Morjes es die Verkäuferin vam Metzjer met dem Kaneng eröver kon on had vel Jröß bestald; dat Vleech kreech ich vör nüst wenst mengem Jeburtsdach“. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.