Heffpitter un Kônnerklör (ZVS 2007-08)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Fröer wôr d’Hebamm ejn van de wichtichste Persühnlichketen van der janzer Jäjend. Hej ôn der Manerfelder Pôr, wôr dat Frau Klara Jenniges, Hubert Jenniges sej Moder, us Aast, si wôr d’Heffrau, di mejst Löck nanten sie och Hefklör, äwer et wôren der och die Kônnerklör sôten. Hie-re Man Pitter jôf och alt der Einfachhed halver Hefpitter jenant, da wôst jiderejn, we mer mejnt. Klör wôr lew un herzlich môt de Frauen un op männijer Platz hat si och alt nôm Räte jesehn un alt jet vür d’Familisch jekôcht, all Löck wôre fruh môt hir. Ôn hierer Denstzet, va 1918 bas 1960, hat si onjevier 3000 Kônner op d’Welt jeholt. All hier Turen hat si ze Foss jemat, un dat zuch sich van Allmute bas Medemder und va Lussemerjraf bas Weckert.

E welle solt och ôn Herjesberisch e Kônt kun un Klör mot jerofe jen. Dô wôr alt en jrussere Jong jot für nô Aast ze jôn, un Klör ze infôrmeere. Esu jof ôch en kier Meschel jescheckt. Ôn Aast jôf Klör him d’Köfferchen ôn’t Hand un sôt, „lôuf du alt vürr, esch ku riezo nôh.“ Meschel hätt ewer alt lutter jären es jet jenauer jewôst, wo di Kônner ejentlich herköme. Hier Moder zum Beispiel fohr nô Kölle un brat van dô e Kônd môt, ejn sôten, de Stôrisch brät die Konner, et jôf och alt van em Kappes jekallt, wo die erus kömen, un aneren eröm verzalten Klör brät die Kônner ôm Köffer-che môt. Meschel lef nu wat he konn für en Vürsprong ze krejen un verburisch sech ôn em klejne Bösch vür an Herjesberisch. Hej moch hen hejmlich de Koffer op un wôr janz entäucht, et wôr kej Kônd drôn. Nu mot hen äwer dran zejen un siehr op hejm renne. Wi et nu kôm, Klör hat jemerekt, dat ömmes ôm Köfferche jewest wôr und frôt Meschel ôf hen es drô jekickt hät. „Jô“ sôt Meschel entäuscht „äwer et wôr kej Kônd drôn, et wôr nömme Jeschier drôn“. Klör krisch mer äwer net verläjen un do sôht sie „jô, dan hat’s du dech verdôn un Onkel Pitter sej Köfferchen erwöscht.“ Wenn dat nu tatsächlich esu wôr, dan hesch Pitter och zuret „Heffpitter“

Agnes Maus, Manderfeld

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.