1 Mundart | Geschichts- und Museumsverein Zwischen Venn und Schneifel (ZVS)

Thema: Mundart

Den Helije Mann (ZVS 2008-12)

Jedder klene Strop kennt de „Nikolaus“, oder wie he bej os meestens jenannt jet: „den Helije Mann“.
Högdzedaach jet de mie on mie dorch de „Weihnachtsmann“ ersatt, de vör jott 75 Johr van enem jrueßen JetrĂ€nkefabrikant us Amerika ervonnen jov.
De Nikolaus, de met dem Schlett veert, de van Rendeeren jezoren jet, kĂŒt us Schweden on jeet op de Jott Thor zeröck, den or elutter met enem lange Bart darjestalt jov. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

En Wonderkur (ZVS 2008-11)

Wan d’Lögt ne bestömmten Aalder han, han se och hej on do e Wehwehsche. Ens sen et d’Knee, dan Ă€s et de Röck odder d’Schollder. Ävver, soll mer dorövver elutter klaje? Et hat doch jedderenne jett. Et brengt jo och Afweeßlong, weil all Daachs en ander Jelenk betroofen Ă€s. Wan et ennen Daach d’Kneejelenk Ă€s, dan Ă€s et Daachs drop de Röck, on dan deet mer sich vreuje, dat mer dan d’Knee nett mi spĂŒrt. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

De wÀlle KÀdder (ZVS 2008-10)

Fröjer wor het su om Treeschland, dat noh jeder Dreiwjaat die Beute om Hoof vom „Hotel des Ardennes“ usjelaat jow.
Do koont jedermaan die Beute bewonneren. Alsdaan jingen die JĂ€jer on die, die het see‘n wollten, zu hem deftigen ÄrzenzopĂ€sen on dat StĂŒfchen van Henkes. Het jow och veel Beer on Tröpcher jedronken; on och veel JĂ€jerlataing verzaalt. Dat och veel jelauen jow, kann man noch högt an den krommen
Balken om StĂŒfchen see’n. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Net op de Mo’nd jevaalt (ZVS 2008-09)

Elo, we dat Thema „Schieferstollen“ hoi o Reet erem on aller Loide Mo’nd oss, vĂ€llt mer noch enki’r esu e kle’ng Stompenechelche bie, wat menge Papp vre’her dok verzaalt hat.
De Loit de domols on dĂ€ Stolle jearbet ha’n, hatten doch wirklich e bi’ß Los. I’schtens wor dat en si’r schwor Arbet, zweitens woren de Mansloit de janzen DĂ€j on’t Diestert on motten sich mot Steenolichs- odder Karbitluu’te eremschlÀ’n, on drottens wor et do jo och lutter viet, on’t Wasser drepst hinnen emmer op de Kopp. DĂ€rem wor et jot ze verstohn, dat de Arbeter noh Vierovend jören e pÀÀr Drepcher „Klore“ jedronken ha’n. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Dat jesprenkelt Jestell (ZVS 2008-08)

WĂ€ mer bedenkt wie die Lökt frĂŒjer jehoust han on mer sekt höckt die modern WĂ€lt, da muss mer ald en kier schmunzele, obschung et dumols net jans eifach wor. On wĂ€ mer bedenkt, wat die Jeneration van dĂ€n höckt achtzig boss nöngzig jĂ€hrige honner sech han, dat wor do en jrus UmwĂ€lzung om LĂ€ven. Van der domolijen Armut on die högdisch konsumverwennt WĂ€lt, dat os en unjeheuere WĂ€ssel. Äwer no jo, die Löckt van dumols wossten et net besser, on et jung och e su. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Kermesmusiker (ZVS 2008-07)

Än die Monden Juni bes Oktober jet Ă€n os Dörper Kermes jevierd. Meestens vĂ€ngt die Viererej ald Vriedes ovens aan, wenn die Jongjesellen de Kermesbom opsetzen. Vröjer jov de Bom ömstĂ€ndlich van Hand opjestalt on die jong MĂ€nn komen dobej dĂŒchtich an’d schweesen. Högt jeht dat em alljemenen janz flott met nem Trekker oder nem Selzoch jemaht. Äver or högt jet die jelongen Arbeed bes deef Ă€nd Naht bejoßen. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Dat Melichwonner (ZVS 2008-06)

Wenn der e Jong hat, dĂ€n schaffen soll john, scheckt hĂ€n net bej d’Steemetz, well soss jett et e Seffer. Su husch et freher.
De klengen Johann hat Ă€wer nu emol dĂ€ WĂ€sch ojeschlon on hat van 14 Johr an all NidderdrĂ€sch-tigkeet on Loderej bejjebrajt krien, dee e esu en richtigen Mourer ouszechnen. Eng Setzwosch juff de Lijener jenannt on op dĂ€n soll mer net all ze vill jĂ€hn. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

En Housman (ZVS 2008-05)

Fröher wor dat on allen Houser genau opjedejlt, wen watfĂŒrejn Ärbet dit. De Man dit seng Ärbet do bussen om FĂ€hl, om Bösch un om Stall un d’ Frau jehurt on’t Hous, mot Ă€wer och noch dobussen helefen. Sie mutt d’ Konner krejen un opzeje ohne PĂ€mpers und JelĂ€sjer mot Babykost, fĂŒr d’Esse sorjen ohnen elektrischen Herd, Brud backen ohnen elektrische Backowen, wĂ€schen ohne WĂ€schmaschin, spölen ohne Spölmaschin, d’Köh meleken ohne Melekmaschin un d’Kalwer drĂ€nke. Dat, un noch vill anisch, wor alles Ärbet van der Frau un dan ston op hierem Pass –„ Beruf: Ohne.“- (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

De Bréck vam Potto (ZVS 2008-04)

Vill van dĂ€ jonge Loijde wossen hoijt jĂ€hr net miej, dat frehr en BrĂ©ck op de Potto wohr, also en BrĂ©ck iwwer d’OijzerbĂ€hnlinnich RĂ©Ă©t – Sallem, de de Strohß van Zem Vitt, Zem Rott, Pitti-ThĂ€r, Sallem verbonn. We de jesprengt oss jĂ€hn 1940 hahn se spohder dat Lohch zojeschott, well d’OijzerbĂ€hn och net miej jebrocht johff onn de Damm sehn hoijt bewĂ€hssen. Als jĂ€hnd Enn vahn den dressijer Johr erĂ©m jrau Woleke aan den Horizont opjezoje sehn on en nöje jrausahme Konflikt Ă€jeköndicht hahn, kom deser BrĂ©ck eijentlech en strategisch Bedeutung zo. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Van dr Möjseploch (ZVS 2008-03)

Oon dĂ€m Artikel „St.Gertrud und die MĂ€use“ (Heft 3, 2007, schreijft F. Kelkel van dr Möjseploch 1945. Ze dem Thema well ech öch en Jeschicht verzĂ€llen, die tatsĂ€chlich o Wahlert passert oss.
Do woren KĂ€tt on Klos, sie woren och jröjlich mot Möjse jeplocht. On dat net nömmen on d’Feld, sondern och doheem. O jiddem Fußboddem woren oon d’Ecken MöjselÖcher; oon d’ Köcheschaaf hatten die Bijster sech och durichjeknabbert, aajelockt van dĂ€m jude Jeroch van der jeröcherter Hamm on van der frescher LĂ€vverwuuscht. Esujar oon d’Takeschaaf hatten se sech durichjearbet on junge Klos aan den Tuback. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter: