Thema: Mundart

Den Helije Mann (ZVS 2008-12)

Jedder klene Strop kennt de „Nikolaus“, oder wie he bej os meestens jenannt jet: „den Helije Mann“.
Högdzedaach jet de mie on mie dorch de „Weihnachtsmann“ ersatt, de vör jott 75 Johr van enem jrueßen Jetränkefabrikant us Amerika ervonnen jov.
De Nikolaus, de met dem Schlett veert, de van Rendeeren jezoren jet, küt us Schweden on jeet op de Jott Thor zeröck, den or elutter met enem lange Bart darjestalt jov. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

En Wonderkur (ZVS 2008-11)

Wan d’Lögt ne bestömmten Aalder han, han se och hej on do e Wehwehsche. Ens sen et d’Knee, dan äs et de Röck odder d’Schollder. Ävver, soll mer dorövver elutter klaje? Et hat doch jedderenne jett. Et brengt jo och Afweeßlong, weil all Daachs en ander Jelenk betroofen äs. Wan et ennen Daach d’Kneejelenk äs, dan äs et Daachs drop de Röck, on dan deet mer sich vreuje, dat mer dan d’Knee nett mi spürt. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

De wälle Kädder (ZVS 2008-10)

Fröjer wor het su om Treeschland, dat noh jeder Dreiwjaat die Beute om Hoof vom „Hotel des Ardennes“ usjelaat jow.
Do koont jedermaan die Beute bewonneren. Alsdaan jingen die Jäjer on die, die het see‘n wollten, zu hem deftigen Ärzenzopäsen on dat Stüfchen van Henkes. Het jow och veel Beer on Tröpcher jedronken; on och veel Jäjerlataing verzaalt. Dat och veel jelauen jow, kann man noch högt an den krommen
Balken om Stüfchen see’n. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Net op de Mo’nd jevaalt (ZVS 2008-09)

Elo, we dat Thema „Schieferstollen“ hoi o Reet erem on aller Loide Mo’nd oss, vällt mer noch enki’r esu e kle’ng Stompenechelche bie, wat menge Papp vre’her dok verzaalt hat.
De Loit de domols on dä Stolle jearbet ha’n, hatten doch wirklich e bi’ß Los. I’schtens wor dat en si’r schwor Arbet, zweitens woren de Mansloit de janzen Däj on’t Diestert on motten sich mot Steenolichs- odder Karbitluu’te eremschlä’n, on drottens wor et do jo och lutter viet, on’t Wasser drepst hinnen emmer op de Kopp. Därem wor et jot ze verstohn, dat de Arbeter noh Vierovend jören e päär Drepcher „Klore“ jedronken ha’n. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Dat jesprenkelt Jestell (ZVS 2008-08)

Wä mer bedenkt wie die Lökt früjer jehoust han on mer sekt höckt die modern Wält, da muss mer ald en kier schmunzele, obschung et dumols net jans eifach wor. On wä mer bedenkt, wat die Jeneration van dän höckt achtzig boss nöngzig jährige honner sech han, dat wor do en jrus Umwälzung om Läven. Van der domolijen Armut on die högdisch konsumverwennt Wält, dat os en unjeheuere Wässel. Äwer no jo, die Löckt van dumols wossten et net besser, on et jung och e su. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Kermesmusiker (ZVS 2008-07)

Än die Monden Juni bes Oktober jet än os Dörper Kermes jevierd. Meestens vängt die Viererej ald Vriedes ovens aan, wenn die Jongjesellen de Kermesbom opsetzen. Vröjer jov de Bom ömständlich van Hand opjestalt on die jong Männ komen dobej düchtich an’d schweesen. Högt jeht dat em alljemenen janz flott met nem Trekker oder nem Selzoch jemaht. Äver or högt jet die jelongen Arbeed bes deef änd Naht bejoßen. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Dat Melichwonner (ZVS 2008-06)

Wenn der e Jong hat, dän schaffen soll john, scheckt hän net bej d’Steemetz, well soss jett et e Seffer. Su husch et freher.
De klengen Johann hat äwer nu emol dä Wäsch ojeschlon on hat van 14 Johr an all Nidderdräsch-tigkeet on Loderej bejjebrajt krien, dee e esu en richtigen Mourer ouszechnen. Eng Setzwosch juff de Lijener jenannt on op dän soll mer net all ze vill jähn. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

En Housman (ZVS 2008-05)

Fröher wor dat on allen Houser genau opjedejlt, wen watfürejn Ärbet dit. De Man dit seng Ärbet do bussen om Fähl, om Bösch un om Stall un d’ Frau jehurt on’t Hous, mot äwer och noch dobussen helefen. Sie mutt d’ Konner krejen un opzeje ohne Pämpers und Jeläsjer mot Babykost, für d’Esse sorjen ohnen elektrischen Herd, Brud backen ohnen elektrische Backowen, wäschen ohne Wäschmaschin, spölen ohne Spölmaschin, d’Köh meleken ohne Melekmaschin un d’Kalwer dränke. Dat, un noch vill anisch, wor alles Ärbet van der Frau un dan ston op hierem Pass –„ Beruf: Ohne.“- (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

De Bréck vam Potto (ZVS 2008-04)

Vill van dä jonge Loijde wossen hoijt jähr net miej, dat frehr en Bréck op de Potto wohr, also en Bréck iwwer d’Oijzerbähnlinnich Réét – Sallem, de de Strohß van Zem Vitt, Zem Rott, Pitti-Thär, Sallem verbonn. We de jesprengt oss jähn 1940 hahn se spohder dat Lohch zojeschott, well d’Oijzerbähn och net miej jebrocht johff onn de Damm sehn hoijt bewähssen. Als jähnd Enn vahn den dressijer Johr erém jrau Woleke aan den Horizont opjezoje sehn on en nöje jrausahme Konflikt äjeköndicht hahn, kom deser Bréck eijentlech en strategisch Bedeutung zo. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Van dr Möjseploch (ZVS 2008-03)

Oon däm Artikel „St.Gertrud und die Mäuse“ (Heft 3, 2007, schreijft F. Kelkel van dr Möjseploch 1945. Ze dem Thema well ech öch en Jeschicht verzällen, die tatsächlich o Wahlert passert oss.
Do woren Kätt on Klos, sie woren och jröjlich mot Möjse jeplocht. On dat net nömmen on d’Feld, sondern och doheem. O jiddem Fußboddem woren oon d’Ecken MöjselÖcher; oon d’ Köcheschaaf hatten die Bijster sech och durichjeknabbert, aajelockt van däm jude Jeroch van der jeröcherter Hamm on van der frescher Lävverwuuscht. Esujar oon d’Takeschaaf hatten se sech durichjearbet on junge Klos aan den Tuback. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.