Den Helije Mann (ZVS 2008-12)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Jedder klene Strop kennt de „Nikolaus“, oder wie he bej os meestens jenannt jet: „den Helije Mann“.
Högdzedaach jet de mie on mie dorch de „Weihnachtsmann“ ersatt, de vör jott 75 Johr van enem jrueßen Jetränkefabrikant us Amerika ervonnen jov.
De Nikolaus, de met dem Schlett veert, de van Rendeeren jezoren jet, küt us Schweden on jeet op de Jott Thor zeröck, den or elutter met enem lange Bart darjestalt jov. Die Nös, die he metbrengt, sen als iser Reserv vör die lang Wentermond jedaht.

Nikolaus hat än’d drescht Johrhondert jelejvt on wor Bischof va Myra änd högdisch Türkei. Etlich Lejenden jet et över se Lejven. Esu äs bericht jän, dat hen arm Famillien us der Nuet jeholpen hat. Eenkier soll hen enner Famillisch, die keen Usstür vör her Mädcher hat, Jeld än de Kamin jeworpen han. Esu konnten die Mädcher hieroden on motten net, wie den arme Vader jeplant hat, op de Strech john.
En ander Kier hat Nikolaus drej klener Jongen jeret, die ene Metzjer ze Wuescht verarbeten wollt. Dovür äs den Helije Mann op vel Belter met ener Peckelbött met drej Jongen drän darjestalt; än oos Jäjend äs dat än’d Nikolauskerch van Öpen.

Än’d sechzehnt Johrhondert jov ajevangen, de Kender op de Nikolausdaach Jeschenker ze jän. Högd jeet et alt kurt no Allerhelijen loss: da jän Schoon on Schlubben ovends vör an’d Dür oder op’d Vensterbank jesatt on morjes vennen d’Kender dann Nöss, Äppelen, Appelsinen oder Sössigketen. On wan den Hemmel dan ovends än den Herst ruet lüet, heescht et: de Nikolaus äs an’d backen.
De 6. Dezember küt de Nikolaus än’d Schol on ä vel Dörper treckt hen ovends van Huus ze Huus on verdeelt Jeschenker.
Met hem äs meestens den „Hans Muff“ onderwäs, de stellt ene jezähmten Düvel dar. Vör de schwarze Kerel worte mer als Kender düchtisch bang, weil den elutter met ener langer Jusch öm sich schlooch. Wa mer du jewost hätten, dat önder dat schwarz Jewand nömmen ene jonge Kerel us dem Dorp verborje wor…
Or den Äsel, den die Jeschenker drooch, ha mer nie jesehn. Do heesch et dann: „De wart debusssen on äs Haver an’d vreißen“. Komisch wor nömmen, dat mer nie Sporen van dem Deer än de Schnie kon sehn…

Än een Dorp us oser Jäjend jov de Nikolaus van ‘nem alden Jongjesell, de Pitter heesch, darjestalt. Met dem lange, ruede Jewand, dem wisse Bart on de lange, wissen Hor war hen net ze erkennen. He mot nömmen zemlich deef kallen, dat mer he net an senger Stöm erkannt.

Pitter – Nikolaus wor ene löstije Kerel, de net op de Mond jevallen wor. Bej seng Rond dorech d‘Huser loos hen de Kender us dem decke Boch vüer: do ston drän, wat die Klenen während dem Johr jestiet hatten on wu se sich bessere moten, äver or, wat die sich vam Nikolaus jewönscht hatten. Meestens mot hen bej’d Läsen or noch jeng sengen ejene Mostert dobej doon. No enem klene Mädche, wat sich en schön jrues Popp met langen Hor jewönscht hat, ment hen: „Der wönschen ich mer och ald lang een“.

Eenkier hat he sich äver baal veroden: he vroht die Kender no herem Naam. De lästen, den dra wor, saht: „Ich heesche Peter“. Du ment Nikolaus: „Dat äs ene schöne Naam. Esu heeschen ich or“. Op de Jong noch lang an den Helijen Mann jeloot hat?

Karin Heinrichs, Rocherath

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.