Van dr Möjseploch (ZVS 2008-03)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Oon däm Artikel „St.Gertrud und die Mäuse“ (Heft 3, 2007, schreijft F. Kelkel van dr Möjseploch 1945. Ze dem Thema well ech öch en Jeschicht verzällen, die tatsächlich o Wahlert passert oss.
Do woren Kätt on Klos, sie woren och jröjlich mot Möjse jeplocht. On dat net nömmen on d’Feld, sondern och doheem. O jiddem Fußboddem woren oon d’Ecken MöjselÖcher; oon d’ Köcheschaaf hatten die Bijster sech och durichjeknabbert, aajelockt van däm jude Jeroch van der jeröcherter Hamm on van der frescher Lävverwuuscht. Esujar oon d’Takeschaaf hatten se sech durichjearbet on junge Klos aan den Tuback. Dat wor sier ärjerlich für hän. Op de Korenhoof op den övischte Specher hatten die Möjs natürlich Kirmes. Wä Klos e Sack Kore van dem Hoof no dr Müllen oon d’Eeterbich braat, woren och Möjsköttelen mot drohn. Dâ Müller saat: „Wenn dat Kore boss jemahlen oss, da segt mer nöjst mie van dä Köttelen on d’Brugt schmächt och net dernot.“
Oon d’Schüer, do wor erischt jet lohs. Dän Havverkast wor janz zerhötschelt on oon all Ecken piepste jong Möjs. Et wor wirklech en Ploch. Die 4 Katzen juffen dat Jediesch net Meester. Well se se net all fräße kohnten, brungen se die kapott Möjs op d’Houstürr. Klos on Kätt wossten hürrer Hänn kee Roat miej.
Do erennert sech Kätt, datt mer no Kriejwenkel bädde jeht, wä mer mot Möjs jeplocht oss. – „Nöjst miej wie dat“, saat Klos, „da fahre mer dohin.“ Esu holten sie de nächste Sonnig d’Fahrrader us dem Schopp, pompten se noch jet op on radelten op d’Eeterbich aan no Kriejwenkel. Oon der klienge Kapell hatten sie ald janz andächtig e paar „Vaterunser“ on „Jejrüßet seist du Maria“ jebätt, wie plötzlich e Möjsen üwwer den Altar luf. Du wor Klos seng janz Andacht fort. Hä stonn op, stuss Kätt aan on mängt: „Komm, Kätt, loss mer heemfahre. Jiejert krecht d’Möjs noch net emols us engem Hous jehalen. Wie soll hott oss dan helefen?“ On esu radelten sie janz bedröpst eröm op Heem aan.

Josef Theissen, Wallerode (heute St.Vith)

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.