De Bréck vam Potto (ZVS 2008-04)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Vill van dä jonge Loijde wossen hoijt jähr net miej, dat frehr en Bréck op de Potto wohr, also en Bréck iwwer d’Oijzerbähnlinnich Réét – Sallem, de de Strohß van Zem Vitt, Zem Rott, Pitti-Thär, Sallem verbonn. We de jesprengt oss jähn 1940 hahn se spohder dat Lohch zojeschott, well d’Oijzerbähn och net miej jebrocht johff onn de Damm sehn hoijt bewähssen. Als jähnd Enn vahn den dressijer Johr erém jrau Woleke aan den Horizont opjezoje sehn on en nöje jrausahme Konflikt äjeköndicht hahn, kom deser Bréck eijentlech en strategisch Bedeutung zo. Om Kréchsfahl wir de Oijzerbähnlinnich jenauesu wie de Strohß önderbrohche jewäst. Däswähje hat de belsch Militärführung de Bréck jeläden, d.h. zer Sprengung vürrbereet hat. Für dess Ladung och ze sechere, dat niest sabotört juff, stonn do seit Herest 1939 Däch on Näht en Wach. Su wohr on da nojeläjen Doref Piti-Thär en Zoch Soldohte oh verschidden Hoijser ohkwartöhrt. E Leutnant, dähn dat Ploto kommandöhrt, wohr o Platsch-Fontähn (Blanche-Fontaine) ohn d’Huhs Jrahf (Graf) okwartöhrt. Hähn deelt de Wachen och ohn onn jing se och machmohl des Nähts kontrollöhre. Als hähn engkehr spoht Nähts vahn er Kontroll zreckkohm, erzahlt de Leutnant dem Härr Jrahf – dat wohre Nachkommen van den Tiroler Stemetzen, de öm 1730 no Réét si komme – foljend sonderbahr Jeschicht. Mir oss jett passöhrt, säht hähn, wat mir wall niemols noch en kehr on’t Läwwen passöhre währd. Önder d’Bréck stonn wie jewöhnlech d’Wach. Iech rohf: „Rien de spécial à signaler?“ Et kumm kéhng Ahntwort. Do rohf ech nioch eng kehr, deskehr e bessjen harter. Et kumm erémm kehng Ahntwort. Hoij däht isch, hoij stémmt jätt nett. Mott e paar Spréng wohr isch önder d’Bréck. Als Wach stonn do en jong Vrau. Si druch e Militärmahntel, op dem Kopp den Hällem onn ahn de Réck hung de Karabinner. Ich säht: „Wu oss dä Soldoht ?“ Si säht: Jo, hähn oss fort. – Wé fort ? – Jo, hähn oss mot menger Schwester fort. – Mr hatt hott soldatisch mott Hällem, Mahntel onn Karabinner äjezaue.
E su joof dat ärem Marijenn fir all mijlich Säche heräjezeuje. Si hat nohm Kréch de ruin vam aalen Zollhuus op de Potto jolde. Us dem aal Pördsstahl hat si sich en Wähnung jemäht. Do hat hot bescheide mot 3-4 Kéh jelefft, boss dat d’Jesondheet net mij mot moch. Do kom sie nom Altersheem. De Fläjerinne woren fruh mot hirr, well si en su en bräv Vrau wor. Vill Loijt behoopten domols, dat sie et kees esu joht hätt jehatt wi do. Si os do nioch witt iwwer niinzig Johr alt jeen.
Si os emmer zo Fohss jange. Va Réét nom Potto hat sie émmer e flotteMarsch drop. Si wor bekahnt al fliissich onn iirlich. Änder Loijt notzten dat us, wenn se d’jong Katze net kapot woolte mäche. Da fohren sie se no’m Potto on schotten se des Owends bi Marijenn us. Si kruch och keng kapottjemäht on fehdert se us Motleed. Do loof allerhand em d’Huus wat him dan och spoder de Näm „Katze-Marjenn“ obräht.

Gilbert Kohn, Recht

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.