Paulchen on die nöj Wöhrter (ZVS 2007-06)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Et oss net logter einfach, zemols für ahler Lögt, jidder Wort ze deute, dat om Fernseh jesaat jet, odder wat d’Jurnalisten ohn’t Zeitunge schrejven. Do hürt onn list mer Wöhrter wie Website, Movie-Freak, Netecho-Layout, Promotion, Job, Awards, cool, Eifeler Jaycees, Wood venture, Play-In, online, design, TEC, TGV, JCI, … Do hahn ohs Konner et wall einfacher. Sie wahße mot dän Usdröck op on wosse, wat jemängt oss. Ewwer, konnen sie de Wöhrter och all erklähre ? Sie brochen se einfach.

Do wor dä klienge Paul wall jröndlecher. Hä wohlt alles jenau wossen. Och wenn Besuch kom, spetzt hän d’Uren, vür alles jenau mot ze krejen, wat jekallt jof. Pap hat him wall streng verbodden, sech oon e Jespräch van dä jruwße Lögden oonzemeschen. Ienges Dachs kom dann och Ohnkel Nikla ze Besuch. Do juffen dann och allerhand Themen behandelt, och van der Politik. Paulchen hat die janz Zegt kee Wort jesaat, ewwer “Klieng Kesslcher ha jruwß Uren” ! On esu hat hän och e paar Wöhrter opjeschnappt, die hän net deute kont. Wie dän Ohnkel nu fort wor, froht Paulche senge Pap: “Papa, wat heescht dat: Kamerad ?” “Ja”, saat Pap, “dat sehn der zwing, die sech jut verstohn, esu wie mir zwing. Ech sehn denge Kamerad !” – “Aah !” – “Papa, wat oss dahn d’Rejierung ?” – “Jo, d’Rejierung, dat sehn die Lögt, die alles ze sahn han. Die mahchen d’Jesetzer onn de muss mer befoljen. Hej bie oss os dat z.B. deng Mama.” – “Aah !” – “Papa, d’Zukunft, wat oss dat ?” Do mot Pap es e Moment üvverläjen: “D’Zukunft, dat oss dat, wat mer noch net jenau weeß, wat et dorus jet, z.B. dee Bröderchen.” – “Aah !” – “Has du alles jut verstanne ?” – “Jo, Papa.” – “Su, nu jank nom Bett, et os Zekt vür klieng Jongen !” – “Jo, Naht, Papa !”

Paulche schluf mot sengem Bröderchen van em Johr zesahmen op een Zemmer. Well hä müd wor, schluf hän direkt oon. Plötzlich juff hä wackerich, well se Bröderche oon sengem Bettchen aan d’ramuere wor. Onn et roch och esu verdächtig ! Hä knipst d’Luht aan, sprong us sengem Bett, kuckt oon d’Wiech onn luff nom Schlofzemmer van sengen Elteren. Hä rüselt senge Pap aan d’Schöller on flüstert him oon d’Ur: “Heh, Kamerad, weck d’Rejierung, d’jahnz Zukunft oss beschosse !“ Paulchen hat jo nömmen die nöj Wöhrter jebrocht, die Pap him erklärt hat, onn do wor hä jahnz stolz drop.

Josef Theissen, Wallerode (heute St.Vith)

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.