Thema: Mundart

E widdijen Breefträjer (ZVS 2007-03)

De Berof vam Breefträjer jett van villen Legden ennerschatt. Seng Arbicht setzt net nemmen eng gruß Jestheed on Verloss virous, nä, hän soll o no menschlich Qualitäten motbrengen. Fir vill Legd os hän den inzijen Jesprächspartner dän janzen langen Dasch. Hän muss bej der grusster Zoversicht ätert Houser logder diskret blejwen on o bej schlechtem Wjädder e frendlich Laschen behalen. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Vill Verzäl (ZVS 2007-02)

Et jet üver nöjst mij jeschwatt als wie üver d’Wädder. Ston derr e paar bej e neng, dan oss dat ischt Thema: “Wat jet et fürr e Wädder.” Däm eene oss et ze kalt, däm anneren ze warem. Däm ränt et zevill, on däm eenen oss et ze dröj. E Jelöck dat dän Herrjott alleen dofürr zuständig oss, soss jüng dat schung. Äwer höckt ze Dach, wenn dat hinnen net passt, et oss ze naas oder ze kalt, da jett sich flott on de Fliejer jesatt on ab nom Süden. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Jet van Hohner un dem Mästhof (ZVS 2007-01)

Mrie un Jannes hatten noch en aald Buuren Hus. Et jov noch keen Zentralheizung mät Heeßwasser, Dusch un Badkamer. Samstichs wur Wasser op d` Fornes heeß jemat un änd Köchen wur än en jruß Bött sich jeweichen un jebad. Och de Weich mot op d` Fornees jekoocht werden un van Hand jeweiche werden. De Bött wur dofür op ne Bock jestalt un de Weich op dat Riefbrett un mät der Büüscht jeschrubbt. Dan wur se jot usjespolt un änt läst Usweich kom noch Bläu, dät de wiss Weich och richtig wiss wur. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

En schön Bescherung ! (ZVS 2006-12)

Als klee Mädche freut ich mich wie all Känder op den helje Mann. Die Zitt vör den Nikolausdaach wor elutter ze lang. Ab en zo kom och e kleen Zeeche vam Hemmel: en Kir vlooche Nöss durch d’ Venster, die zovellich op wor, en ander Kier woren e paar Plätzjer en d’ Schoh, ab en zo hatt d’Popp nöj Kleeder, die d’Engelcher jebott hatten. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Konnersäjen (ZVS 2006-11)

Oon der moderner, ziviliserter Welt jet ewelle johrelang oon dä Medien jeklacht, datt d’Konnerzahl stännig afhölt on datt dodurich d’Pensionen van den ahle Lögden net mie jesechert seen, zemols, wu d’Lebenserwartung van dä Rentner högt vill hüjer oss wie vür honnert Johr. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Jemeenderotswahlen (ZVS 2006-10)

Des Jor es et ald eröm esu wegd: Afang Oktober jet en all beljisch Jemeenden nöj jewählt.
Bes vör e paar Jor wor dat baal överall esu, dat sich nömmen Mannslögt opstellen leeßen. Wie sich die iecht Vrauw hej en Ostbeljien zer Wahl stalt, wor dat alt en kleen Sensatiun. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Ze vill verlangt (ZVS 2006-09)

D’Kleedermod hat sech dee letzt fofzig Johr jo jewaltig verännert. Tischt juffen d’Frolegdsrek logder kurter, do erem langer on hogdzedasch leeft dee moderen Frau mot dem Broutanzosch van hirem Grußpap erem. Dee jong Völeker lofen mot zerlompten Texasboxe laß d’Feld on de jongen Hohner kuckt de Speck enner e Lejfjen erous, dat esu jerad iwer de Narwel jeht.
Do woren os Virfahren no janz annisch jekleed. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Jet van däne janz fromme Lögden (ZVS 2006-08)

Fröjer jov et dat jo net, dat mer es d` Sonnichs net änd Kerch jeng. Do wor de Fröhmäss om seven Uhr d` Morjens ald voller, wie högd de Huhmäss. Äver se woren deswäjen net all esu sier fromm. Do woren der Männ, de stonten zor Huhmäss vör der Kerech, verzallten sich allerlei un kickten däne Lögden oder de Fraulögden noh, de d` Trapp erop en d` Kerech jengen. Sä ver-zallten sich un warten dobussen, bes se menten, de Pastur wör wal mät der Präddigt ferdig. Dan jengen se och erän un stonten hännen änd Kerech. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Jeröchert Vleech hält sech jut (ZVS 2006-07)

Die ahl Löck, esch würd sohn, esu üwer 75 (die mene jo nor döck, se würe noch nett ahlt, äwer se spürren et dor all morjes on de Knochen, wenn se Trapp erawe kuhn), die wossen jo noch jut us hirrer Kondhett, wie arem die Löck fröher worre. Du juff et noch kene Supermaart, äwer ob jidem Dorf wor mestens e su e klen Jeschäft. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Net öm en Usred verläje (ZVS 2006-06)

On de sechzijer Jore juf et bi os on der Eefel en jruß Nöjerung om Heizsystem: et jufen o vill Houser Zentralheizungen ojebocht. Sier döck jufen di äwwer net mot Masutt jestocht, sondern mot Hoolz. Di meest Lögd hatte jo dumols noch e Stöck Bösch un wore jewent, sich mot Hoolz ze versorje. Esu luch et noh, e jrußen Hoolzowwen om Keller opstellen ze losse, dän dan en sier jemütlich Hezt om janzen Hous verbreedt. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.