E quähschen Äsel (ZVS 2008-01)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Fröher, wie et noch kee Fernseh juff, woren de Wonterdäch dok lahnk, äwwer net langweilig. D’Lökt hatten hir Be-schäftjung om Hous on om Stahl onn de lang Owenden verdriff mr sech mot sponne, bahche, schnitze, läse, Kaarte spille, zr Uhte john onn esu wegder. Jät jahnz besonnesch wor ahjesaht, wenn d’Jonkjesälle vam Doref Teahter spill-ten, wi et jo högtzedachs och eröm Traditiohn os. Dohmols spillten se äwwer nömmen om eijenen Doref onn et juff och nömmen ehng Fürrstellung. Dir konnt öch dänke, dat de Saal dahn zm boschten fohl wor, weil mr sech dat Spek-takel net entjoh losse wohlt. Meestens juffen zwee Stöcker opjefohrt: en Drama on jet mi löstijes. Bie däm Drama jung et döck öm e Föschter onn e Ströpper onn et juff meestens jeschosse, su dat ehngen dugt bluff. Äwwer och esoss jung et net ohne verdeujwelst vill Jebröch ahf.
Ohn dr Krestdachszegt hatten sech d’Johnkjesellen vam Doref deskeer äwwer jet mi Besinnliches op de Spillplahn jehohlt: „Die Flucht nach Ägypten“ sohlt opjefohrt jähn. Dee Prohwe luffen alt en ättlech Wochen onn dir konnt öch fürrstellen, dat et doh net nömmen ehrenst zr Sahch jung on dat och männich Dröppchen jekippt juff. Trotzdäm hat äwwer jehdereen seng Roll joht jeliejert onn d’Jenerahlprohf klappt och bestens. D’Teahterspiller kohnten dn Ohwend koum erwahrden, äwwer obehmohl huff sech de Fürrhank onn d’Spiehl jung lohs: De drej Künnike wohren jraht e-rüscht noh hemm, wie en Ängel bie Maria kohm onn saht, sie solle mom Jesukendche no Ejipte flüchte, weil Herodes seng Soldohte honner d’Konner härr würre. Maria onn Josef woren ahnt beroden, wat se dah nu mahche sohlte. Doh kohm Mattes sengen jrussen Optritt: häh sohlt dn Äsel op’t Bühn brengen, mot däm Maria on Josef fort regte sohlte. Alles jung joht, bos dn Äsel op ehngkeer op halver Streck ohn’t Kulisse sto bluff on sich net mi zirekt. Mattes kumm ohn’t Jepöff onn wosst senger Hänn kee Roht, weil dat Deer op all Prohwen jedöllich dat much, wat mr fahn him erwahrt hat. Mattes probeert dn Äsel em Johden ze beschwätzen, doch no fürr zu john – äwwer et wohr nöjst ze welle. D’Lökt om Saal murmelten ewell amüseert on wohren jespannt, wie et wegder jüng. Op eemol platz Mattes de Krahch on hä ropt aan dn Äsel eröm on saht: „Onn du jehs elo mot noh Ejipte, onn wänn du fräcks!“ Dir konnt öch fürstellen, dat d’Lökt sech va Lahche bahl jeboscht hahn.

Klaus-Dieter Klauser, Crombach (heute Thommen)

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.