De Johres Usfluch! (ZVS 2007-05)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Fröjer, vör achtzich bes honnert Johr, wur net eso vell jereest wie högt. D` Lögt hatte net eso vell Jeld un sä hatten net eso vell Zit, wel se mieh wereke motte. Mät den Autos wor et noch net vell un mät der Flehjerej wor et ald noch jar nüst för d` Alljemehnhet. Högt sätzt mer sich en ne Fliejer un flücht es jäng no Mallorka, no Australien oder en d` Südsee. Domols wor et ald en Rees wenn mer es mät der Ieserbahn no Malemder oder Oche fuhr – un es no Kölle, dat wor ald en richtig jruß Rees. Meestens worren dat dan och Lögt, wo ennen an d` Bahn wor un` sä krechen dan ne Frejfahrschien.

Op d` Ieserbahn jof et noch usser der ieschter un` zweiter Klass mät jepolsterte Bänk, noch de drecht Klass mät Holzbänk un` esojahr noch de viert Klass. De viert Klass, dat worren Abteile eso jruuß wie nen halefe Wajong. An beds Sitte wor en Holzbank un` dotöschen wor vel Plaatz vör Kesten un` jrues Jepäckstöcker. Dat wor jedaht för de „Landbevölkerung“, de ald es mät jrueßem Jepäck wie Jemös oder säs jet, op ne Maart fuhr. De viert Klass jof et äver nömen en de „Perso-nenzöch“. Dat worren de Zöch, de op jeder kleen Statiun helen. Mer nannt se och ald däswäjen Bummelzöch oder „Bimmelbahn“. Do worre Strecken över Land, wie van Ochen no Kal-lerherbrich. De Bahn fuhr zwar zom jrueßen Del över dütsch Jebiet, ävver de Bahn wor belsch. Op de Sträck worre vel Överjäng van Fäldwäj de ken Bahnschranken hatten. Do fuhren nömen de Personenzöch un` de motten dauernd mät ner jrueßer Klock bimmelen, wel jo ken Schranken do worren.

Den Bahnbetrieb wor op de kleener Strecken noch jät jemütlicher wie högt dä janze Ver-kier. Wenn dan och noch en Steigung änd Streck wor, dan fuhren besonnich de Jüterzöch däck zämlich laasam. Do wor Wellem. Hen fuhr noch als Heizer op ne Jüterzoch. Domols ald bedreff hen sien Hobby un wollt eluter wässen, wat för Blömcher dat worren, de do woßen un blöhten. Bej en son Fahrt soch hen an en Bahnböschung jät janz seltenes blöjen. Wie sä de Tour zoröck fuhren un den Zoch janz laasam fahre mot, hat hen opjepasst. Wie hen de Blome soch, sprong hen van der Lokomotiv, hat sich e`Blömchen afjeplöckt för dat dohem zo bestömmen, un sprong eröm op sin Lokomotiv.

Ävver av un`zo wur och ald es nen Vereinsusfluch mät nem Omnibus jemaht. Dat wor jät wo mer sich ald lang vörher drop fröcht un` wo vell dröver jekallt un` jeplant wur. Besonnich de Fraulökt worren dan zejang: „Wat don ich an? Wat vör nen Hot? Un` moss ich ne Mantel an-dohn?“ Un ald eluter so widder.

Do hat es ne Kerchechur sinnen Usfluch an de Rhien jeplant. Sä fuhren mät dem Omnibus no Jodesberg un dan mät der Fähr eröver no Könnikswinter. Do jeng et dan och noch änd Sieben-jebirg op den Drachenfäls. Jäjen Ovend komen sä dan eröm zoröck an de Rhien un` and Fähr. Do jov ät dan jät Openthalt. Ätliche van hännen woren ald eröverjefahren. De Läästen motten ävver warden ieh se op de Fähr komen. Do wor nämlich en Herd Schof – dat jov et domols noch – de zeriescht eröver motten. Wie sä dan än de Bus komen, frohten de Anneren, waröm sä esue Spot kümen? Do kom ät zo nem Woortspäl: „Mär konnte net fahren. Do wor en Herd Schof, de motten zeriescht över de Rhien.“ „Ja wiee sien de Schof dan eröver konn?“ „Jo, de sien jeschwommen.“ „Ja, un` de Schäffer; wiee äs den dan erövver konn?“ Jo den äs och jeschwommen. Den jrußen Hot hel den övver Wasser.“ Ät worren der, de jeloten dat!

Herbert Albring, (Bütgenbach, heute Gerolstein)

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.