Burichheckel (ZVS 2008-02)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Et wor on den dressijer Johre, mir jengen va Merelsched no Lanzert on d’Schull. Zweschen den zwej Dörefer lonks vam Stehen hat Mos Mattes va Lushem en Dännebösch. Mattes hoch sech jeht Johr do seng Zöngholz. Mir Merelscheder Jonge holten os die Hecken für os Burich und rochen de newenan op Höhf. Van do jofen de mot enem Wohn op de Burichplatz jefahre. Dat Johr, do hat Mattes os jett winnich jehaue. Ewer on der Mett vam Bösch wor en Platz, do wohren di Böhjm jet klejner un hatte noch Ähst bos op de Boddem. Mir holten os en äxtchen un hohchen de äst ahf. Jo ab un zo jof och ald en Bohjm jet jeblässt. Ejnes Dachs no der Schull jenge mir last os Burichhecke beseh un do hüjere mir jet kloppen om Bösch. Mir ewwer flott heem. We er afeng döjster ze jähn, kütt Mattes bej os eron un sötzu mengem Vader: „Hür es Pitter, de Männ han mir Schahd jemaht, dat jeht net esu. De Schahd moss joht jemaht jähn; si dorefen die de hecke net holle.“ Me Vader jeht sech de Schahd besehn un söt zu mir: „Joht Mattes frohre, wat he krich; esu schlomm os et net.“ Nu beschlohsse mir e Sonnich no Lushem oh d’Andacht zu john un da Mattes zu frohren, wat he krich. Et jof Sonnich Mettich zwu Uehr. Et kom kenen Hermann, kenen Edi un kene Matti. Su mot ech aleen no der Andacht john. No der Andacht hat ech mot der Angst zu dohn un wor ald e Stöck last Mattes seng Hous. Do sehn ech Mattes kuen. Ech lofen zröck un sohn zu hom, he soll mir sohn, wat hen da van os krüch. Do söht hen: „Kom mot erohn.“ Et jof mir bahl schläht. Do sohss Mraj, seng Frau, un hir Schwester Ann. Do feng e Levitenamt ahn – ehnd noch schlommer we dat anert. All zidderes soht ech: „Soht mir, wat dir krecht, ech muss heem Köh fohdere john.“ Do soht ehnd dahn do: „Et muss jedereene fönnef „Vater unser“ bädde für de Arem Siejle“, un do soht dat anert: „Un eend für Mattes.“ Do wohr ejne flott op Hejm. Nu konnte mir Burichhecken holle. Wat mot dä „Vater unser“ passeert os, dora kann ech mech net miej errennere.

Paul Scholzen, Merlscheid

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.