Themen

Dat Melichwonner (ZVS 2008-06)

Wenn der e Jong hat, dän schaffen soll john, scheckt hän net bej d’Steemetz, well soss jett et e Seffer. Su husch et freher.
De klengen Johann hat äwer nu emol dä Wäsch ojeschlon on hat van 14 Johr an all Nidderdräsch-tigkeet on Loderej bejjebrajt krien, dee e esu en richtigen Mourer ouszechnen. Eng Setzwosch juff de Lijener jenannt on op dän soll mer net all ze vill jähn. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

En Housman (ZVS 2008-05)

Fröher wor dat on allen Houser genau opjedejlt, wen watfürejn Ärbet dit. De Man dit seng Ärbet do bussen om Fähl, om Bösch un om Stall un d’ Frau jehurt on’t Hous, mot äwer och noch dobussen helefen. Sie mutt d’ Konner krejen un opzeje ohne Pämpers und Jeläsjer mot Babykost, für d’Esse sorjen ohnen elektrischen Herd, Brud backen ohnen elektrische Backowen, wäschen ohne Wäschmaschin, spölen ohne Spölmaschin, d’Köh meleken ohne Melekmaschin un d’Kalwer dränke. Dat, un noch vill anisch, wor alles Ärbet van der Frau un dan ston op hierem Pass –„ Beruf: Ohne.“- (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

De Bréck vam Potto (ZVS 2008-04)

Vill van dä jonge Loijde wossen hoijt jähr net miej, dat frehr en Bréck op de Potto wohr, also en Bréck iwwer d’Oijzerbähnlinnich Réét – Sallem, de de Strohß van Zem Vitt, Zem Rott, Pitti-Thär, Sallem verbonn. We de jesprengt oss jähn 1940 hahn se spohder dat Lohch zojeschott, well d’Oijzerbähn och net miej jebrocht johff onn de Damm sehn hoijt bewähssen. Als jähnd Enn vahn den dressijer Johr erém jrau Woleke aan den Horizont opjezoje sehn on en nöje jrausahme Konflikt äjeköndicht hahn, kom deser Bréck eijentlech en strategisch Bedeutung zo. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Van dr Möjseploch (ZVS 2008-03)

Oon däm Artikel „St.Gertrud und die Mäuse“ (Heft 3, 2007, schreijft F. Kelkel van dr Möjseploch 1945. Ze dem Thema well ech öch en Jeschicht verzällen, die tatsächlich o Wahlert passert oss.
Do woren Kätt on Klos, sie woren och jröjlich mot Möjse jeplocht. On dat net nömmen on d’Feld, sondern och doheem. O jiddem Fußboddem woren oon d’Ecken MöjselÖcher; oon d’ Köcheschaaf hatten die Bijster sech och durichjeknabbert, aajelockt van däm jude Jeroch van der jeröcherter Hamm on van der frescher Lävverwuuscht. Esujar oon d’Takeschaaf hatten se sech durichjearbet on junge Klos aan den Tuback. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Burichheckel (ZVS 2008-02)

Et wor on den dressijer Johre, mir jengen va Merelsched no Lanzert on d’Schull. Zweschen den zwej Dörefer lonks vam Stehen hat Mos Mattes va Lushem en Dännebösch. Mattes hoch sech jeht Johr do seng Zöngholz. Mir Merelscheder Jonge holten os die Hecken für os Burich und rochen de newenan op Höhf. Van do jofen de mot enem Wohn op de Burichplatz jefahre. Dat Johr, do hat Mattes os jett winnich jehaue. Ewer on der Mett vam Bösch wor en Platz, do wohren di Böhjm jet klejner un hatte noch Ähst bos op de Boddem. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

E quähschen Äsel (ZVS 2008-01)

Fröher, wie et noch kee Fernseh juff, woren de Wonterdäch dok lahnk, äwwer net langweilig. D’Lökt hatten hir Be-schäftjung om Hous on om Stahl onn de lang Owenden verdriff mr sech mot sponne, bahche, schnitze, läse, Kaarte spille, zr Uhte john onn esu wegder. Jät jahnz besonnesch wor ahjesaht, wenn d’Jonkjesälle vam Doref Teahter spill-ten, wi et jo högtzedachs och eröm Traditiohn os. Dohmols spillten se äwwer nömmen om eijenen Doref onn et juff och nömmen ehng Fürrstellung. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Dat missrodene Weihnachtsständchen (ZVS 2007-12)

Wä virr etlichen Jahrziehnten de Wech van Urb no der Millen jung, kumm direkt lonker Hand an dem ahlen Jakobs-Hous laast, oder besser jesoht, wat von dem Hous noch iwwerig bliewen wor. Well dat Hous „em Joppes“ – wie mer on der Porr sot, wor dat aalst on Urb un on der janzer Porr.
Dat Hous hat secher en Kier besser Zegden jesien. Om Johr 1774 juff do en Primiz als jruß Dorffest jefeiert, nämlich die van Johann Jacobs, den dann bos zu sengem Dugd (1822) als Frühmessner un Lehrer on Hontheim Dienst dut. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Een Härz on eng Siel (ZVS 2007-11)

Vir an de Kreesch liäwt bej oss on d’Duoref en Houseerer namens Hubert ous dem Rheinland, dän mot Schohremen on schwarzer Seef laß d’Houser feeljung. Hän wor en ihrlesche on luse Kärel, wat him fählt, wor en Doheem.
Do wor hejheem o no eng Familisch mot engem inzije Mädchen. Kätt husch hat, äwer ouser sengem decken Vermejen, wor nejst an him, wat e Frejer anzejen kont. Hat wor, wi mer sät en aremen Trop. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Op d` Kermes! (ZVS 2007-10)

Fröjer wor d` Kermes et jrüeßt Fest end Dorp, un van wit her komen de Verwandten un jott Bekannten op d` Kermes zo Besöck. Do wur d` Spieß än klen Emeren nom Bäcker jebraht un wat säss noch derbej jehuurt. Den moch dan den Deech un de jroß Fladde dovan. Ich han nie me son Kaffeedeche met esovel Kuch un Fladde jesehn, wie för dem Krich bej min Jrueßelderen en Böt-schebich. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

D’n Onnerscheed töschen Heuspränger ohn Heuröpper (ZVS 2007-09)

Sproochen lieren os sihr wichtech em Levven. Dat haan ech ald vür’m Krech ervahren wi ech noch ohn’d ischt Schulljohr wohr. Keh van dännen deh doh verd ischt Johr zer Schul kohme kohnt Hudötsch. Wu sohlte mer dat dahn och jeliert haan. Deheem johf doch lockter Plattdötsch jekallt. Dat ed doh ald en kier ze Verstännijongsschwierechkehte mom Liehrer odder mom Pastuhr kohm wohr net wegder verwonnerlech. Mirr os dat nu och noch usjereechend mom Pastuhr passehrt. (mehr …)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.