Net op de Mo’nd jevaalt (ZVS 2008-09)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Elo, we dat Thema „Schieferstollen“ hoi o Reet erem on aller Loide Mo’nd oss, vällt mer noch enki’r esu e kle’ng Stompenechelche bie, wat menge Papp vre’her dok verzaalt hat.
De Loit de domols on dä Stolle jearbet ha’n, hatten doch wirklich e bi’ß Los. I’schtens wor dat en si’r schwor Arbet, zweitens woren de Mansloit de janzen Däj on’t Diestert on motten sich mot Steenolichs- odder Karbitluu’te eremschlä’n, on drottens wor et do jo och lutter viet, on’t Wasser drepst hinnen emmer op de Kopp. Därem wor et jot ze verstohn, dat de Arbeter noh Vierovend jören e päär Drepcher „Klore“ jedronken ha’n.
Domols wor och de jru’ße Krengs derbiet, hä schott et natieerlich och net on’t Schoh, vliez dronk hän allt enki’r en Drepche woider wi ni’dich. Den änderen Däj ko’m hän natierlich morjens net jo’t uss dem Bett ender dä Kä’fsack eruss.
Wenn da jest Loit ko’me ver e Stierzsteen, en Schottelbank odder en Schwengstro’ch ze bestelle, wor et senger Vrau net an’t Heet, dat here Ma’n noch net op wor. Si mot dan en ettlich kier on’t Sprechertrapp roffe. Op e’mol wor et da’n esu witt, dat hän eräv ko’m on sich an den desch sat.
D’Vrau wor da siehr besorijt em here Ma’n on vrot hän: „Wat wellst du de Morjen ö’sse, wellst du Hamm odder wat wellst du ha’n ?“ Da räckt du jruße Krengs sich on sät: „Och, lutter Hamm on lutter Hamm; mer jett der Hamm och allt enki’r satt.“ T’schienst wor, si hat jär keng Hamm on’t Huus. Dorop sät seng Vrau: „Dat oss ävver lutter dat selvicht Jedöhn morjens mot derr; du has secher jäster ovend zevill Drepcher jedronke, dat du keen Appetit has. Ich weelt, Drepche ko’st en Daller*.“ De jru’ße Krnegs wor och docker op den Hender jevaalt es wi op de Mo’nd, on senge Bescheed wor rietso do: „On wi’r da’n esu jru’ß wie en Zappes!“
Bertha Vohsen-Starck, Recht

(* = Taler, ehem. Silbermünze)

Bertha Vohsen-Starck, Recht

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.