D’n Onnerscheed töschen Heuspränger ohn Heuröpper (ZVS 2007-09)

Abgelegt in Mundart

Geschrieben am 13.11.2011

Schlagwörter:

Sproochen lieren os sihr wichtech em Levven. Dat haan ech ald vür’m Krech ervahren wi ech noch ohn’d ischt Schulljohr wohr. Keh van dännen deh doh verd ischt Johr zer Schul kohme kohnt Hudötsch. Wu sohlte mer dat dahn och jeliert haan. Deheem johf doch lockter Plattdötsch jekallt. Dat ed doh ald en kier ze Verstännijongsschwierechkehte mom Liehrer odder mom Pastuhr kohm wohr net wegder verwonnerlech. Mirr os dat nu och noch usjereechend mom Pastuhr passehrt. Däh kohm nähmlech ohn’d Schull vürr de Religijohnsönnericht ze jähn. Do had hähn oss dahn och deh Jechicht va Johannes d’m Döhfer erzahlt wi däh virrzech Daach ohn virrzech Nahte ohn’d Wühste gevaast had. Johannes had wall derdöschend och ald en Klenechkeed jähsen. Wi de Pastuhr oss saht, sohlten dad Wuhrzelen ohn Heuspränger – wat mer dahn ald esu ohn’d Wühste vönnt – jewässt sehn. Dat Probleem looch nu ävver dorohn, dat de Pastuhr oss dat op Hudötsch erklährt had ohn mirr net alles verstonnen wat hähn os sahd. Heuspränger johv et fröher noch vill ohnd Jrahs. Dat mer deh op Hudötsch ävver „Heuschrecke“ nahnt, wihr mirr jo ävver net em Drohm ohnjevallen: wat sol dahn och ahn en Heuspränger schrecklech sehn.

Ech kah mer och noch höckt noch net erklähren, waröm de Pastuhr usjerächent mech, engen us d’m ischte Schulljohr, därüvver bevrohd, wu hän doch wost, dat mirr noch keh richtech Hudötsch kohnte. Ställt öch es vürr, höcktzedaag jöhv engen uss d’m ischte Schulljohr därüvver jevrohd wat Johannes ohnt Wühste alles hät jähsen; doh köhm och allerhahnd kohmeches erruss. Wäll ech nuh ävver doch jätt opjeschnappt hat von däm wat de Pastur oss erzahlt hat, han ech zer Ahndwort jähn „Wurzeln und Heuröpper“, had ävver keng blass Ahnung, dad ech do e Menüh zesahmenjestahlt had, dad esujahr de johde Johannes dähn Döhfer net verdrohn hät. D’r konnd öch jo nu ävver secher illustreert vürrställen, wat do e Jelächter ohn’t Schull lohsjohng van dä jruhsere Jongen. Deh wosten ald lang, dad en Heuspränger op Hudötsch „Heuschrecke“ jenahnt johv, ohn dad mer en Heuröpper net äßse kohnd. De Pastuhr ston och e bessjen komech doh, he wost nämlech net wat en Heuröpper wohr. Doh mutt hähn ess van däh jruhsere Jongen opjeklährd jähn.

Nuh würd jo dähn een odder dähn annere sahn, dat et bahl onmüjlech oss, sech noch ahn e su en Eenzelheten us d’m ischte Schulljohr ze erenneren. Dat dad net ohnd Verjähsenheed jerudd därvürr had och noch mengen Ümm Hein silech van Ovremmels jesorecht. Häh wohr doh nähmlech och ohnd Schull; hä wohr ohnd ahrd Schulljohr wi ech ohnd ischt wohr. Ohn wenn ech dahd, et wihr Jrahs üvver d’n Heuröpper jewahsen, dahn ereenert hä mech eröm dohrahn.

Nu würd sech höckt bestömmt en anner Probleem stellen. Vill Löckt wosse net mi wat en Heuröpper os. Dat wohr esu e Widderhook mot em Hoolzstiel ohn johv jebrocht em Heu uss’m Hoov eruss ze roppen.
Ech haan öch nu och e Foto jemahd vanner Bahnk op deh mirr ohnt ischt Schulljohr jesähsen haan. Dat wohr Komfohrt puhr, ävver dat Wohrt joov dohmohls wall noch mott’m jahns klengen „ka“ jeschrievve.
Wat ech noch verjähsen haan: Liert Sproochen! Dah kaan öch dat net passeeren, wat mirr do passeert oss.

Johann Wiesemes, Nieder-Emmels
Abbildung 1: Schullbahnk annodohzumohl

Suche Themen

Suche Bücher und Filme

Warenkorb

Keine Produkte im Warenkorb.

ZVS Infobrief abonnieren

E-Mail-Adresse:

Ihre übermittelte E-Mail-Ardresse wird ausschließlich für den Newsletter-Versand gespeichert.
Es erfolgt keine Weitergabe an Dritte. Dieses Formular wird mit reCaptcha gegen Spam geschützt.
Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie hier.